ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

"Суифт Карго" ООД е администратор на лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент (Общ Регламент за защита на данните).
В съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД, настоящото уведомление има за цел да Ви информира за извършваните от "Суифт Карго" ООД дейности по обработване на личните Ви данни.
Дружеството зачита правото на лична неприкосновеност и обработва Вашите данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
Личните Ви данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. "Суифт Карго" ООД обработва личните Ви данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, съгласно законоустановените срокове.

Данни за контакт с нас:
Държава: България
Адрес: София 1138, ул. „Абагар” №22
Телефон: +359 2 996 37 41
Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Интернет страница: https://www.swiftcargo.eu
Длъжностното лице по защита на данните: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

I. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ "СУИФТ КАРГО" ООД

Личните данни, които обработваме, зависят от характера на взаимодействието ни с физическите лица - клиенти, доставчици, контрагенти, акционери и други физически лица, с които имаме връзка или искаме да установим бизнес контакт.

Ние може да събираме различни видове лични данни за Вас, включително:

данни за физическа идентичност - имена, паспортни данни (ЕГН, номера на лична карта и паспорт, дата и място на издаване, адрес);

информация за контакти (напр. пощенски адрес и e-mail адрес, IР адрес, телефонен номер, данни от комуникацията между нас и Вас);

банкова информация: обслужваща банка, номер на банкова сметка и SWIFT код;

Данните, които обработваме за Вас, могат да бъдат предоставени директно от Вас или да бъдат получени от други източници, например: регистрите, поддържани от Агенция по вписванията, Централен депозитар и др. Когато предоставите своите лични данни, това се извършва съгласно изискванията на Търговския закон.

"Суифт Карго" ООД не обработва лични данни, свързани с Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, данни, свързани с вашия сексуален живот или ориентация или данни за криминално досие, освен ако нямаме правно задължение за това.

II. ЦЕЛ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА

"Суифт Карго" ООД обработва данните Ви за следните цели:

идентифициране на лице при отправяне на запитване чрез контактната форма на сайта ни или чрез електронна поща;

идентифициране на физически лица, посещаващи офиса на дружеството; изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество;

обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации;

участие в събития, организирани от дружеството;

участие в провеждане на игри, томболи, рекламни кампании;

изпращане на информационен бюлетин при изразено желание;

разглеждане на искания на физически лица, които са пожелали да упражнят правата си по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред "Суифт Карго" ООД в качеството му на администратор на лични данни;

изпълнение на нормативни задължения, които съществуват в областта на данъчното и счетоводното законодателство;

изпълнение на наши правни и регулаторни задължения, например към Търговския регистър към Агенция по вписванията, Националната агенция по приходите, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и др. Може да предоставим информация по официално запитване от надлежно оправомощен публичен или съдебен орган;

изпълнение на наши задължения като публично дружество - във връзка с качеството ни на публично дружество, ако сте лице с достъп до вътрешна информация или тясно свързано лице с лицата с ръководни функции в дружеството по смисъла на Регламент (ЕС) № 596/2014, Вашите данни се обработват в изпълнение на нашите нормативни задължения да водим отчетност за тези лица;

При обработване на Вашите лични данни, ние се позоваваме на чл.6, ал.1, буква (б), (в) или (е) от ОРЗД.

В случай, че извършваме допълнителнително обработване за цели, различни от посочените по-горе, ние ще Ви информираме за това и когато е необходимо, ще поискаме Вашето съгласие.

III. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с изпълнение на гореспоменатите цели и при спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни на:

Обработващи лични данни (доставчици на услуги), които извършват услуги от наше име, при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на данните;

Съдебни органи, контролни административни органи, държавни агенции и други публични органи и организации, при поискване и до степен, разрешена съгласно закона;

Някои специалисти от регулирани сфери на дейност – например нотариуси, одитори, адвокати, в случаи на необходимост от осъществяването и/или защита на законните ни права и интереси;

Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни;

При извънредни обстоятелства Ваши лични данни могат да бъдат разкрити от "Суифт Карго" ООД във връзка с преструктуриране на дружеството, продажба, прехвъряне на активи, сливане, вливане или друга форма на преобразуване, или под друга форма на промяна на структурата на "Суифт Карго" ООД или свързаните с него юридически лица. Подобно разкриване на лични данни се извършва при спазване на приложимото българско и европейско законодателство.

IV. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

"Суифт Карго" ООД не предава Вашите лични данни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Ако в бъдеще се наложи прехвърляне на Вашите лични данни, извън ЕИП, това ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

V. СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние запазваме Вашите данни само ако имаме валидно правно основание да го направим и ще ги пазим толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним нашите договорни или правни задължения или докато имаме Вашето съгласие да ги пазим.

VI. ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Имате право да получите ясна, прозрачна и разбираема информация за начина, по който използваме Вашите лични данни и за своите права.

Право на достъп – имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до личните си данни;

Право на коригиране - имате право да поискате от "Суифт Карго" ООД личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни или непълни;

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) - имате право да поискате от "Суифт Карго" ООД личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:

* личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

* когато сте оттеглил своето съгласие;

* когато сте възразил срещу обработването,

* когато обработването е незаконосъобразно;

* когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Правото на изтриване на данните не следва да се прилага от дружеството, доколкото обработването е необходимо за:

* спазване на правно задължение, предвидено в законодателството, което изисква обработване на данните;

* установяването, упражняването или защитата на правни претенции

Право на ограничаване на обработването - имате право да поискате от "Суифт Карго" ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Право на възражение срещу обработването - имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

Право на преносимост на данните - имате право да поискате от "Суифт Карго" ООД личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

Упражняване на правата: Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към длъжностното лице по защита на данните на "Суифт Карго" ООД:
Адрес за кореспонденция: София 1138, ул. „Абагар” №22
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Право на жалба до надзорен орган:
Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.
Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Промени в политиката за поверителност

"Суифт Карго" ООД запазва правото си да променя политиката си за поверителност.